Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

 

 

Τοπογραφικές Εργασίες

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα για συμβόλαια – μεταβιβάσεις

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα για Δασαρχείο , Κτηματολόγιο

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα για έκδοση οικοδομικών αδειών

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα για δικαστική χρήση

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα για καθορισμό αιγιαλού – παραλίας

 • Τοπογραφικά Διαγράμματα για σύνταξη μελετών

 • Αποτυπώσεις οριζοντιογραφικές και υψομετρικές για χωματουργικές εργασίες

 • Αποτυπώσεις κτιρίων , εγκαταστάσεων , μνημείων

 • Εντοπισμός οικοπέδων, αγροτεμαχίων

 • Οριοθετήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων

 

 

 Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη Δημοσίων Έργων. Διαχείριση εν γένει Δημόσιας Σύμβασης . Δηλαδή

 • Επιμετρήσεις χωματουργικών εργασιών

 • Επι τόπου παρακολούθηση των έργων

 • Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος, Επιμετρήσεων, ΠΠΑΕ, Πιστοποιήσεων, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, Νέων Τιμών , Πρωτοκόλλων Παραλαβής

 • Υπολογισμός Αναθεωρήσεων

 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας σε δημόσιες υπηρεσίες

 

 

 Τακτοποιήσεις Αυθαίρετων Κατασκευών και Κτηρίων

 • Υπολογισμός προστίμου

 • Έκδοση βεβαιώσεων για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας

 • Έκδοση βεβαιώσεων για συμβολαιογραφικές πράξεις (μεταβιβάσεις ακινήτων)

 

 

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

 

 

Τεχνικές Εκθέσεις Μηχανικού - Εκτίμηση Ακινήτων- Πραγματογνωμοσύνες

 • Για Δικαστική χρήση

 • Για Τράπεζες